Nhà hàng tầng 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Địa điểm: tầng 4

Giờ phục vụ: hoạt động thường xuyên

Đặt phòng